نوامبر 28, 2020

دستگاه هوشمند کشت هیدروپونیک

شمای کلی دستگاه
دستگاه آبیاری و تغذیه هوشمند دستیار صاحبان گلخانه برای رفع دغدغه تنظیم محلول غذایی هیدروپونیک می‌باشد که خیال گلخانه‌دار را بابت این بخش از اتوماسیون گلخانه راحت می‌کند این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که گلخانه داران کوچک و متوسط نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
روش استفاده شده در این این دستگاه ایمن ترین تنظیم محلول غذایی می باشد زیرا ابتدا قبل از ابرسانی به گلهانه تمامی پارامتر های کنترلی بررسی میشوند . لذا اشکالات ناشی از خطاهای احتمالی سیستمی مانند افزایش بیش از حد مواد غذایی ، خطای سنسور ها و … پیش از آسیب رسیدن به گیاه تشخیص داده می شود.